Fotografie Cursussen
speciaal voor smartphone!

Algemene Voorwaarden

KvK nummer: 74587595
BTW nummer: NL002041982B49

 

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf maart 2020.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Content: het geheel aan informatie dat door Photo Class via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, teksten en de lay-out van de Dienst.

Dienst: Photo Class; het aangeboden online platform waarop cursussen worden aangeboden die de Klant kan volgen.

Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.

Klant: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door Photo Class een Overeenkomst wordt gesloten.
Photo Class: de eenmanszaak die ‘DreamSheet’ online aanbiedt.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Photo Class en de Klant op grond waarvan Photo Class zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor Photo Class en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.

Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Website: het platform van Photo Class dat via de website www.photoclass.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

 • De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie direct toegang tot de Dienst.
 • De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 • De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

 • De Dienst bestaat eruit dat de Kant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.
 • Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Photo Class aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
 • Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet: 1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn; 2. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Photo Class; virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
 • bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 • een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Photo Class hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Photo Class, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 • inbreuk maken op de rechten van Photo Class en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 • op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 • de belangen en goede naam van Photo Class kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 • Photo Class levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Photo Class geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Photo Class is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 • De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 • Photo Class is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 • Photo Class is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

 • Voor het gebruik van de Dienst is de Klant een eenmalige vergoeding verschuldigd op basis van de door Photo Class vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 • Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.
 • Indien na het verstrijken van de termijn door Photo Class nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Photo Class de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Photo Class gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 40,-. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven.
 • Ingeval van verzuim is Photo Class gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 • Photo Class, haar personeel en/of voor Photo Class werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 • De Klant geeft Photo Class volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

 • Het Intellectueel Eigendom berust bij Photo Class en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.
 • Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Photo Class:
 • (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en
  voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen,
  bewerken of verspreiden;
 • substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald
  en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of
  hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
 • kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen,
  onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
 • domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de
  Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. Photo Class geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Photo Class is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • In het geval dat Photo Class voor schade aansprakelijk is jegens de Klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:
 • Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en
 • De door de Klant in het lopende kalenderjaar aan Photo Class betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Photo Class is voortgevloeid.
 • Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Photo Class geldt hetgeen bepaald in lid 1 niet.
 • De aansprakelijkheid van Photo Class strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Photo Class verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Photo Class of die door Photo Class zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 10 – Duur en opzegging

 • Indien de Klant een consument is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen, te ontbinden.
 • Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op de Website.
 • Photo Class is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging Photo Class is de Klant maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
 • In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Photo Class ten dienste staan, is Photo Class te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
  1. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  2. Photo Class van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan Photo Class of derden kunnen toebrengen; Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Photo Class verwijdert bij opzegging het Account. Photo Class is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Artikel 11 – Forum en toepasselijk recht

 • De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 • Alle geschillen tussen Photo Class en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Amsterdam, Nederland, bevoegde rechter.
Deze website maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.